zapytanie o cenę

Zapraszamy do składania ofert

W związku z realizacją zadania pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Niebieszczany celem zwiększenia potencjału technicznego”, w ramach środków przyznanych przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Niebieszczanach zaprasza do składania ofert na zakup oraz dostawę wyposażenia, zgodnie z opisem poniżej.

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Ratowniczy sprzęt hydrauliczny składający się z:

- Agregat hydrauliczny Weber V40S  – do jednoczesnego zasilania 2 narzędzi hydraulicznych

- Rozpieracz ramieniowy SP49 – siła rozpierania 49 kN, max. Rozwarcie ramion 710 mm

- Nożyce hydrauliczne RSX 200-107 – siła cięcia 107 ton, rozwarcie ostrzy 202 mm, kute ostrza

- Rozpieracz cylindryczny RZ2-1290 – długość od 750 do 1290 mm, siła rozpierania 137 kN

- Wąż zasilający Coax10m, 2 szt. – długość 10 metrów, obustronnie zakończony monozłączami, wąż w wężu

Termin wykonania zamówienia (dostawy): 05.10.2019r.

Wypełnione, podpisane oferty cenowe  (załącznik nr 1) można złożyć w niżej wymienionych formach:

- w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: „Oferta na zakup oraz dostawę wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebieszczanach”) pocztą na adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Niebieszczanach, Niebieszczanach bn, 38-504 Niebieszczany

- e-mailem: naczelnik28@wp.pl

Oferty należy złożyć w terminie do 27.08.2019 r., godz. 12:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podawania przyczyny.

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: cena oferty – 100%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie przedstawionego wyżej kryterium. Oferty będą oceniane w skali 0-100 pkt. Najwyższą ilość punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Ocena pozostałych ofert dokonana zostanie według następującego wzoru:

 

 

najniższa cena oferowana

Liczba pkt.= ——————————– x 100% (z dokładnością do 1 pkt.).

cena badanej oferty

 

- Cena oferty podlegająca ocenie będzie łączną ceną brutto zawierającą podatek od towarów i usług VAT wyrażoną w złotych polskich, obejmującą wszystkie koszty wykonania zamówienia

- Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całego przedmiotu zamówienia.

Oferta musi zawierać następujące załączniki:

-  formularz oferty – stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie dokonana z wybranym wykonawcą na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być w sporządzona w języku polskim,

Termin płatności: 30 dni od dnia prawidłowego doręczenia całego przedmiotu zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani e-mailem.

Zakończone szkolenia w projekcie „Efekt motyla”

9.07.2017 zakończyliśmy cykl dwóch ostatnich szkoleń przewidzianych do realizacji w ramach projektu współfinansowanego z PO FIO 2017 „Efekt motyla”
- Organizacja pomocy w wypadkach masowych i katastrofach (30 osób)
- Taktyczno-medyczne wsparcie działań.

Wszyscy ukończyli wymienione szkolenia z wynikiem pozytywnym:)

Rekrutacja: szkolenia medyczne

Ogłaszamy rekrutację na szkolenia:
1. Organizacja pomocy w wypadkach masowych i katastrofach (30.06-2.07.2017)
2. Taktyczno-medyczne wsparcie działań (8-9.07.2017)

Uczestnikiem każdego kursu może być osoba, która spełnia kryteria:
- członek OSP (pierwszeństwo mają członkowie OSP Niebieszczany),
- ukończony 18 rok życia,
- posiadająca aktualne badania lekarskie,
- posiadająca opłacone składki.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w siedzibie OSP Niebieszczany

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: 23.06.2017

Rekrutacja: Szkolenie z zakresu poszukiwań z wykorzystaniem urządzeń GPS oraz podstaw topografii

Ogłaszamy rekrutację na szkolenie z zakresu poszukiwań z wykorzystaniem urządzeń GPS oraz podstaw topografii

Termin: 7-11.06.2017

Uczestnikiem kursu może być osoba, która spełnia kryteria:
- członek OSP (pierwszeństwo mają członkowie OSP Niebieszczany),
- ukończony 18 rok życia,
- posiadająca aktualne badania lekarskie,
- posiadająca opłacone składki.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w siedzibie OSP Niebieszczany

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: 29.05.2017

Rekrutacja „Młodszy ratownik wysokościowy KSRG”

Ogłaszamy rekrutację na kurs Młodszego ratownika wysokościowego KSRG

Termin kursu: 22, 23, 25.04 i 18-20.05.2017

Uczestnikiem kursu może być osoba, która spełnia kryteria:
- członek OSP (pierwszeństwo mają członkowie OSP Niebieszczany),
- ukończony 18 rok życia,
- posiadająca aktualne badania lekarskie,
- posiadająca opłacone składki.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w siedzibie OSP Niebieszczany

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: 7.04.2017

Projekt FIO 2017

7.03.2017ostrzymaliśmy informację o dofinansowaniu projektu PO FIO 2017 „Efekt motyla”

Projekt zakłada realizację szeregu szkoleń, w tym:

- organizacja pomocy w wypadkach masowych i katastrofach

- taktyczno-medyczne wsparcie działań

- kurs podstawowy z zakresu ratownictwa wysokościowego

- poszukiwania z wykorzystaniem urządzeń GPS oraz podstawy topografii

Na zakończenie projektu planowany jest festyn w Niebieszczanach.

O szczegółach będziemy informować wkrótce

Powstała ścianka

Dzięki dotacji w ramach Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych powstała ścianka wspinaczkowa!!!

Korzystają dzieci, dorośli i strażacy!!!

Sekcja wysokościowa OSP Niebieszczany ma idealne miejsce do ćwiczeń!!!

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu  współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt „Alpy- Karpatom”, realizowany przez Fundację Karpacką-Polska